Ugdymo turinio atnaujinimas

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą. Bendrosios programos – Nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų.

Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį?

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize.  Atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys:

  •      stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
  •      sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo etapai

Atnaujintą ugdymo turinį planuojama įgyvendinti etapais ir pradėti ugdymą organizuoti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas:

  •      nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo programoje;
  •      nuo 2023-09-01 pradinio ugdymo 1, 3 ir pagrindinio ugdymo 5, 7 klasėse,
  •      nuo 2024-09-01 – 1-8 klasėse.

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje https://www.mokykla2030.lt

Centro atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda

komandos vadovė – direktorė Raimonda Juknevičienė, 

komandos vadovės pavaduotoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Jankevičienė. 

Nariai:  

neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, specialioji pedagogė Jolanta Bartkutė,   

mokytojos Aušra Brejerienė, Aldona Jarmulkienė, Vaida Šarkuvienė, Virginija Voznikienė, Lina Subačienė, surdopedagogė Renata Bastytė. 

Centro atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m.

Naudinga informacija mokykloms ir tik, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui:

ĮSAKYMAS DĖL švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo nr. v-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

Pamokos stebėjimo protokolas

Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

 Mokymų medžiaga Moodle sistemoje: https://nsa.vma.lm.lt/course/index.php?categoryid=57