Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

LR Švietimo įstatymas

Bendrosios ugdymo programos

Bendrieji ugdymo planai

Lietuvos higienos normos hn 75:2016 „ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Vaiko teisių konvencija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Su kitais centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti  
LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje