BIBLIOTEKA – INFORMACINIS CENTRAS

Tikslai:

 • Siekti, kad biblioteka-informacinis centras taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru;
 • Skatinti mokinių norą skaityti, formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, ugdyti meilę knygai ir stiprinti skaitymo svarbos suvokimą.

Uždaviniai:

 • Padėti pedagogams organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant bibliotekoje esančius informacijos šaltinius;
 • Kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, garantuojantį galimybę Centrui įgyvendinti ugdymo tikslus;
 • Vykdyti fondo apskaitą, aptarnauti mokinius ir Centro darbuotojus, naudojant mokyklų bibliotekų informacinę sistemą ,,MOBIS”.
 • Bendradarbiauti su Centro bendruomene, kuriant ir įgyvendinant projektus;
 • Kelti savo profesinę kompetenciją ir kvalifikaciją.

Bibliotekos veikla skaičiais:

 • Abonementas: knygų fondas – 9383 egz. , 6042 pavadinimų.
 • Mokomosios literatūros skyrius:  vadovėlių – 9874 egz.
 • Skaitykla: Enciklopedijos, žodynai, žinynai, periodiniai leidiniai
 • Metodinės literatūros skyrius: naujausi metodiniai leidiniai.
 • Laisvalaikio ir diskusijų centras: edukacinė erdvė su konferencine įranga,  „žaisloteka“.

     Techninės priemonės:

 • kompiuterizuota darbo vieta bibliotekininko;
 • 4 kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams;
 • 1 kompiuterizuota darbo vieta darbuotojams;
 • nešiojamasis kompiuteris ir 3 multimedijos;
 • daugiafunkcis kopijavimo aparatas;
 • televizorius;

Veikla:

Bibliotekoje – informaciniame centre organizuojamos knygų parodos, naujų knygų pristatymai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, svečiais iš kitų mokyklų, buvusiais mokiniais, mokinių tėvais. Čia vyksta seminarai, mokytojų metodiniai susitikimai, vedamos pamokos, naudojant naujas informacines technologijas, eksponuojamos Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pedagogų parengtos mokymo priemonės, vyksta naujų leidinių parodos.

Teikiama informacija pedagogams, tėvams ir mokiniams apie naujai gautus spaudinius, kalendorines šventes.

 • Nuolat pildomas mokyklos bibliotekos kompiuterinis katalogas „MOBIS“.
 • 2016-2017 m. Centro biblioteka dalyvavo ir buvo apdovanota  pilietinėje akcijoje „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“.
 • 2017 m. sausio mėn. dalyvavome respublikiniame specialiųjų poreikių mokinių meninės raiškos konkurse „Seku seku pasaką“.
 • 2018-2019 metais parengti stendiniai pranešimai:
 • „Laisvės kaina“ (laisvės gynėjų dienai, Lietuvos valstybės atkūrimui, nepriklausomybės atkūrimui)
 • „Saugesnis internetas“
 • „Korupcijai – ne!“
 •  „Knyga suranda draugą“ (tarptautinei vaikiškos knygos dienai)
 • „Tylos pasaulyje“ (tarptautinei kurčiųjų dienai)
 • „Kurčiųjų kalendorius“ (atnaujinamas kiekvieną mėnesį)
 • 2018-2019 m. m. bibliotekoje – informaciniame centre savo veiklą tęsė „Knygų klubas“.
 • Organizuojamos edukacinės išvykos.

2019 metų pradžioje biblioteka-informacinis centras persikėlė į naujas patalpas.

Knygų klubas:    

      Jau trečius mokslo metus bibliotekoje-informaciniame centre veikia knygų klubas. Knygų klubas – tai skaitymo skatinimo priemonė, ugdanti savimi pasitikinčius skaitytojus, kritinį mąstymą, skaitymo įgūdžius, literatūrinį skonį ir diskusijų kultūrą.

      Knygų klubo narių susitikimai vyksta kiekvieną savaitę. Kartu skaitome pasakas, jas aptarinėjame, iliustruojame, piešiame patikusius personažus, vaidiname. Vyksta viktorinos „Atspėk pasaką“, kurių metu mokiniai prisimena jau skaitytas knygeles ir jų personažus. Perskaitę pasakas, vaikai peržiūri ir jų ekranizacijas.

Kaskart susitikę, mokiniai ne tik skaito knygeles, bet ir mokosi tolerancijos, pagarbos vienas kitam.

        Mokslo metų pabaigoje geriausi bei aktyviausi knygų klubo nariai apdovanojami diplomais.

Bibliotekininkė Asta Balnanosienė