Iš mokyklos istorijos…

„Jau pakankamai pribrendo laikas į kurčius-nebylius žiūrėti kaip į sau lygius žmones, galinčius, nors ir skirtingomis priemonėmis, puikiai išlavinti savuosius gabumus, turinčius supratimą apie visuomeninį bendravimą ir norinčius įsijungti į kultūrinį darbą. Jie turi gerbūvio pajautimą ir norą būti pilnutiniais, sau žmonėmis. Tai nėra tuščias teigimas, bet faktas, svetur nekeliąs jokios abejonės, nes ten specialiose mokyklose jie išmokomi ne tik skaityti, rašyti ir skaičiuoti, bet ir kalbėti, nors savo žodžio garso jau niekados nebegirdės. Sunkus tai darbas, bet įveikiamas specialiosios kurčių-nebylių pedagogikos dėka.” 

(Ištrauka iš S.Griškevičiaus straipsnio „Pirmieji žingsniai”, 1940 m.)

Mūsų mokyklos įkūrimo data laikoma 1939 m., kuomet Lietuvos Kurčių-nebylių globos draugija Kaune, Archyvo g., 15 įkūrė kurčių nebylių institutą. Plačiau  apie mokyklos istoriją galite pasiskaityti skiltyje „Apie Centrą-Istorija”.

Centre veikia mokyklos muziejus. Muziejus įkurtas 1962 metais, kovo 15 dieną.

Nuo 2019 m. kovo 1 d. muziejus veikia II aukšte, 202 kabinete be II a. fojė.

Centro muziejaus misija-prisidėti prie visapusiško kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokinių ugdymo, formuojant jų vertybines bei dorovines nuostatas.

Centro muziejaus vaidmuo – kaupti ir saugoti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro istorijos vertybes, rinkti medžiagą apie kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų gyvenimą, supažindinti mokinius su Centro istorija, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų kultūra.

 Muziejuje kaupiama medžiaga nuo Centro įkūrimo iki šių dienų.

Eksponuojama: Centro dokumentai, fotografijos, atspindinčios Centro tradicijas, Centro metraščiai, klasių kronikos, albumai su nuotraukomis, renginių video įrašai, įvairių laikotarpių mokykliniai vadovėliai, mokinių darbai, Centro pedagogų išleistos knygos, vadovėliai, lankstinukai, Centro laikraštuko „Pleputis“ ir kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mėnraščio „Akiratis“ egzemplioriai, apdovanojimai, dovanos, aplankas „Mes esame“, kuriame surinkti straipsniai iš laikraščių ir žurnalų apie mūsų Centrą.

Centro muziejuje saugoma Centro vėliava ir simbolinis raktas, Centro įkūrėjo Petro Radzvicko portretas bei Centro ir muziejaus įkūrimo aktai.

Muziejuje rengiamos parodos, vedamos ekskursijos, vyksta Centro bendruomenės susitikimai.

Muziejaus lankytojai gali apžiūrėti pačius pirmuosius klausos aparatus, mikrofonus bei ausines, kurie buvo naudojami nuo Centro įkūrimo.