MIELI TĖVELIAI!

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras kviečia vaikus, turinčius klausos sutrikimą į ikimokyklinio ugdymo grupes  ir parengiamąją -10 klases.

Prašymą į ikimokyklinio ugdymo grupes galite užpildyti per elektroninius valdžios vartus arba pateikti Švietimo skyriuje, arba pačiame Centre.

Prašymai mokytis parengiamojoje -10 klasėse priimami nuo 2019-03-07 12 val. iki 2019-05-31 prisijungiant https://imokykla.kaunas.lt Vėliau priimami prašymai raštu.

Jei neturite galimybės namuose ar kitoje vietoje jungtis prie internetinės svetainės, atvykite į mokyklą, padėsime Jums registruoti prašymus.

Registruotis internetinėje svetainėje galima tik deklaravusiems gyvenamąją vietą Kaune. Pageidaujantiems mokytis iš Kauno rajono ar kitų miestų, reikia pateikti prašymą raštu.

Prašymai priimami Centro raštinėje, kiekvieną darbo dieną visus metus 8.00-16.30 val.

Pateikiami tokie dokumentai:

  • prašymas. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
  • audiograma (klausos tyrimo pažyma), kurioje nustatytas vidutinis klausos sutrikimas (41- 55 dB), žymus klausos sutrikimas (56-70 dB), labai žymus klausos sutrikimas (71-90 dB), arba gilus klausos sutrikimas (kurtumas, daugiau nei 90 dB);
  • gimimo liudijimo kopija;
  • neįgaliojo pažymėjimo kopija;
  • neįgalumo lygio pažymos kopija;
  • pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopija;
  • dokumentas apie įgytą išsilavinimą arba mokymosi pasiekimus (jei anksčiau mokėsi).