Vizija, misija

Istorija

Tradicijos

Muziejus

Pedagogų etikos kodeksas

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – tai Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurioje ugdomi mokiniai, turintys klausos sutrikimą, iš visos Lietuvos.

Centre vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Baigę Centrą mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą, dauguma sėkmingai tęsia mokymąsi kitose ugdymo įstaigose ir įgyja specialybę.

Mokiniai, turintys klausos sutrikimą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno mokinio gebėjimus bei tėvų pageidavimus, mokomi totaliosios komunikacijos, žodiniu ar dvikalbiu kurčiųjų ugdymo metodu.

Greta įprastų mokomųjų dalykų vaikai čia mokomi ir specialiųjų dalykų: lietuvių gestų kalbos, sakytinės kalbos, dalykinės praktinės veiklos, muzikos ritmikos, tarties, kalbos ir klausos lavinimo. Kurtieji ir neprigirdintys mokomi vienos užsienio kalbos (anglų) nuo 5 klasės.

Vaikai ugdomi mokinių specialiesiems poreikiams pritaikytoje aplinkoje, taip pat netradicinėse ugdymosi aplinkose (muziejuose, parkuose, zoologijos sode, kelionėse, amatų dirbtuvėse ir kt.).

Mokiniai, atvykę iš kitų miestų, nemokamai maitinami ir apdyvendinami Centro bendrabutyje.

Centre yra sveikatos priežiūros kabinetas, relaksacijos kambarys, muziejus, biblioteka-informacinis centras.

Centre veikia Integracijos ir konsultavimo poskyris, kur teikiama švietimo pagalba integruotai besimokantiems vaikams/mokiniams, turintiems klausos sutrikimą ir/ar kochlearinius implantus.

Taip pat teikiama metodinė, konsultacinė pagalba kurčių ir neprigirdinčiųjų vaikų bei kochlearinių implantų naudotojų tėvams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, rengiami ir įgyvendinami projektai bei bendraujama ir bendradarbiaujama su šalies ir užsienio kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų ugdymo įstaigomis.