VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Centro vertybės: pagarba, atsakomybė, bendruomeniškumas, draugiški santykiai, saugi aplinka, dora.

Centro filosofija: „Aš tyloj gyvenu, bet girdžiu širdimi. Žmonės padeda man tapt pačiu savimi“ (žodžių autorius – buvęs mokinys Laimutis Undraitis.)

VIZIJA

Atvira kaitai, nuolat besimokanti organizacija – regioninis ugdymo ir konsultacinis centras:

  • teikianti kokybišką ugdymą ir veiksmingą švietimo pagalbą klausos sutrikimus, kompleksinę negalią turintiems vaikams/mokiniams besimokantiems Centre ir visapusišką švietimo pagalbą integruotai besimokantiems bei namuose ugdomiems klausos sutrikimą turintiems vaikams/mokiniams;
  • teikianti kvalifikuotą švietimo pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) auginantiems klausos sutrikimą turinčius vaikus, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, dirbantiems kitose ugdymo įstaigose su klausos sutrikimus turinčiais vaikais/mokiniais;
  • telkianti kompetentingų, nuolat tobulėjančių ir rezultatyviai dirbančių pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų komandą;
  • turinti modernias, saugias ugdymo(si) ir gyvenimo aplinkas bei pakankamą biudžetą.

MISIJA

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro misija:

  • teikti klausos sutrikimus turintiems šalies (regiono) mokiniams jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir gebėjimus tenkinantį ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą bei švietimo pagalbą, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos;
  • užtikrinti saugią mokymosi ir gyvenimo aplinką;
  • teikti švietimo pagalbą klausos sutrikimą turintiems vaikams/mokiniams ugdomiems integruotai kitose ugdymo įstaigose ar namuose.