CENTRO BENDRUOMENĖS TRADICIJOS IR ŠVENTĖS

 • Rugsėjo 1 – osios šventė
 • Tarptautinės Mokytojo dienos minėjimas
 • Kermošiaus  šventė
 • Šv. Kalėdų popietės  klasėse  ir  centre
 • Renginiai, skirti Valstybės šventėms minėti (Lietuvos laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienų minėjimai)
 • Šimtadienis
 • Užgavėnės
 • Paskutinio skambučio šventė
 • Sporto šventės
 • Mokinių kūrybinių darbų parodos
 • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė
 • Tėvų  diena.  Kiekvienais  mokslo  metais, gruodžio ir gegužės mėnesių pabaigoje  centre  vyksta  tėvų  dienos.  Jų  metu tėvams skaitomos paskaitos įvairiomis temomis, vyksta kūrybinių, metodinių, projektinių ir kitų darbų, atspindinčių centro veiklą, parodos, mokinių meninės raiškos būrelių pasirodymai-koncertai,  pravedamas  bendras  ir  klasių tėvų  susirinkimai.  Tėvams  pristatoma  visų  mokslo  metų  mokinių  veikla.

Centro bendruomenės siekis – brandi ir harmoninga asmenybė, gebanti sėkmingai gyventi ir dirbti nuolat kintančioje aplinkoje.

Centre suteikiamos visos galimybės mokytojų kūrybiškumui, mokinių komunikaciniams gebėjimams ugdyti, socialiniams įgūdžiams bei pilietinei brandai formuoti, rengimui gyventi girdinčiųjų visuomenėje.

Bendruomenės narių nėra daug, todėl tarp mokinių ir mokytojų susiformavę glaudūs tarpusavio santykiai. Centro bendruomenė didžiuojasi savo Centru, džiaugiasi  dėl  patiriamų  laimėjimų,  išgyvena,  jeigu  nesiseka.

Centro veikla grindžiama lygių galimybių principu bei visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu. Visi mūsų Centro bendruomenės nariai turi galimybę aktyviai dalyvauti Centro gyvenime, planuojant jo veiklą bei ugdymo organizavimo tvarką, svarstant papildomos veiklos organizavimo klausimus. Centre  toleruojama nuomonių įvairovė, sudaromos galimybės kiekvienam bendruomenės nariui išreikšti savo nuomonę. Visi vieningai stengiasi, kad centras nepaliautų būti ta ugdymo įstaiga, kurioje kiekvienas pažįsta visus, kiekvienas yra matomas, reikalingas ir svarbus, kurioje skatinamas aktyvumas, kūrybingumas, darbštumas, žinių troškimas, ypač tinamas nuoširdumas, supratimas, noras padėti sutrikusios klausos vaikams, džiaugiamasi įdėtomis pastangomis siekiant vieningo tikslo.

Plėtojama Centro ir mokinių tėvų partnerystė. Mokinių tėvai gerai vertina Centre  dirbančius  pedagogus, esančią tvarką, vykstančius renginius. Mokiniai noriai lanko Centrą, jie aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, organizuojamuose renginiuose. Mokiniai čia įgyja  socialinės adaptacijos, fizinio aktyvumo, higieninius, įgūdžius, ugdomi jų komunikaciniai gebėjimai, siekiama suteikti jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių, kurie palengvintų jų integraciją į girdinčiųjų visuomenę.

Vertybinės nuostatos

 •  Savigarba ir pagarba kitiems;
 •  teisingumas, sąžiningumas, darbštumas, rūpinimasis kitais;
 • atsakomybė už save ir savo jausmus;
 •  mokymosi aplinkos saugojimas;
 •  atvirumas kaitai, ieškojimams, naujovėms;
 •  poreikis tobulėti, nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymasis;
 •  mokinių, pedagogų ir tėvų partnerystė;
 •  asmeniniai pasiekimai, aktyvi veikla mokyklos gyvenime;
 •  humaniškumas, demokratiškumas, nacionalumas ir atsinaujimas;
 •  saugumo jausmas;
 •  geros ugdymo(si) ir darbo sąlygos;
 •  aplinkos  svetingumas;
 • lygių  galimybių  suteikimas,  teisingumas.

Ugdymo centro himnas „Mano mokykla“

Lyg pumpuras stiebiuos į saulę,

Tiesiu lyg medis aš šakas,
Žengiu nedrąsiai per pasaulį, 
Ištieskite ir man rankas.

Čia mano pirmos raidės,

Mokytoja čia pirma, 
Čia man skambutis aidi,
Čia mano mokykla.

Ir skleidžiasi viltis lyg žiedas-
Pašaukt visus skambiu balsu, 
Išgirst kaip paukštis medy gieda
Svajoju aš ir tuo tikiu.

Čia mano pirmos raidės, 
Mokytoja čia pirma, 
Čia man skambutis aidi,
Čia mano mokykla.

Ir skrieja dienos, lekia metai,
Sode vėl žydi obelis,
Ir jos žiedų balti verpetai
Atvers į ateitį duris.

Čia mano pirmos raidės, 
Ir meilė čia pirma, 
Čia man skambutis aidi,
Čia mano mokykla.

Čia mano pirmos raidės,
Mokytoja čia pirma,
Čia man skambutis aidi-
ČIA MANO MOKYKLA!

                                                                          Himno autorė Dalia Šarkienė