Centre teikiama Švietimo pagalba (specialioji, specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė). Švietimo pagalbą Centre teikia specialusis pedagogas, surdopedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas, lietuvių gestų kalbos vertėjas.

Švietimo pagalbos organizavimą Centre koordinuoja Švietimo pagalbos skyrius, Vaiko gerovės komisija.

Sutrikusios klausos mokinių, kurie gauna specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą sąrašai kiekvienų mokslo metų pradžioje suderinami Vaiko gerovės komisijoje ir Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, tvirtinami Centro direktoriaus įsakymu.

Mokiniams, turintiems kompleksinę negalią, kurios derinio dalis yra intelekto sutrikimas, sudaromas individualus ugdymo planas. Rengiamos ir Vaiko gerovės komisijoje suderinamos  individualizuotos programos kiekvienam trimestrui.

Centre veikia VGK koordinuojama  Pagalbos vaikui grupė, kurioje, glaudžioje partnerystėje su tėvais, klasės pedagogais, specialistais ir pačiu mokiniu, sprendžiamos konkrečiam mokiniui kylančios elgesio ir emocinės problemos.

Mokiniai, tėvai, pedagogai gali iš anksto registruotis  konsultacijoms su pagalbos mokiniui specialistais (psichologe, socialine pedagoge, specialiąja pedagoge), tariantis per TAMO, telefonu, el.paštu, messenger programėlę. Konsultacijos vyksta tiesiogiai ar esant reikalui nuotoliniu būdu,  naudojant susitartą komunikacijos priemonę.

Grupinės konsultacijos, pagalbos vaikui grupės susirinkimai ,Vaiko gerovės komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu organizuojami ZOOM platformoje, esant reikalui, kad juose galėtų dalyvauti ne Kauno mieste gyvenantys tėvai arba to pageidaujantys tėvai.

Specialistai

Vaiko gerovės komisija